Code of Conduct

Wexman AB ingår i Lifco-koncernen och tillämpar koncernens uppförandekod (Code of Conduct)

 

LIFCO

Our code of conduct

Uppförandekod Lifco omfattning och tillämpning

Denna kod
– har fastställts för att understryka de grundläggande principer som styr Lifcos verksamhet. – skall styra den dagliga verksamheten för Lifcoanställda vad gäller deras relation till medarbetare, kunder, leverantörer och aktieägare. – fastställer inte bara att Lifcos förhållningssätt till internationella och nationella lagar och förordningar skall kännetecknas av efterlevnad, utan också att dessa lagar utgör en lägsta nivå för vårt uppförande. – innebär att Lifco och koncernens anställda skall vara ansvarstagande inom företagets verksamhetsområden i byggandet av ett hållbart samhälle. Därav följer att Lifco uppmanar leverantörer, agenter, konsulter och andra samarbetspartners att följa dessa principer. Dessa principer skall också tillämpas vid utvärdering av nuvarande och potentiella samarbetspartners. – gäller för Lifcos styrelse såväl som för samtliga anställda.


Lifcos uppförandekod och mål för hållbar utveckling baserar sig på följande internationella principer:
– FN:s deklaration om mänskliga rättigheter – FN:s Global Compact – ILO:s principer för rättigheter på arbetet – OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Lifcos uppförandekod

Anställda
Arbetsmiljö: Lifco strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare genom att skapa en arbetsmiljö som baserar sig på samarbete, ansvar och öppenhet. Stor vikt läggs på de anställdas välbefinnande. Företaget är förpliktigat att tillhandahålla säkra och sunda arbetsförhållanden.

Arbetsrätt: Anställda rekryteras och befordras uteslutande med sina kvalifikationer för arbetet som grund och utan hänsyn till ras, religion, ålder, nationellt ursprung, kön, sexuell läggning, politisk övertygelse, medlemskap i fackförening, civilstånd eller handikapp som inte hindrar arbetsuppgiften. Lifco tolererar ingen form av trakasserier eller våld på arbetsplatsen. Tvångsarbete och/eller barnarbete är strikt förbjudet i företagets samtliga verksamheter. Vidare skall produkter från leverantörer, dess underleverantörer eller samarbetspartners, där barnarbete förekommer, inte accepteras.

Ersättning: Alla anställda ska lönesättas på ett korrekt och rättvist sätt utifrån individuella prestationer och bidrag till företagets framgång. Lönerna som betalas skall minst motsvara enligt lag/avtal fastställd minimilön och vara tillräcklig för att tillgodose basbehoven för våra anställda. Överenskommelser beträffande inhyrning av personal och lärlingsvillkor, skall inte företas med syfte att undgå koncernens skyldigheter mot personal gällande tillämpliga lagar, socialförsäkring, lagstiftning och föreskrifter.

Föreningsfrihet: Alla Lifcos anställda skall ha rätt till föreningsfrihet. Lifco skall respektera rättigheten för alla fackligt anslutna att förhandla kollektivt. Lifco skall, i de fall där rätten till föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar är reglerade i lag, underlätta för oberoende och fri föreningsrätt och förhandlingar med sådan personal.

Intressekonflikt: Inga anställda får vara involverade i aktiviteter eller inneha positioner utanför Lifco som står i konflikt med företagets affärsintressen. Sådana intressekonflikter kan även omfatta styrelseuppdrag, betydande aktieinnehav eller familjemedlems anställning.

Anställdas delaktighet: Lifco strävar efter att upprätthålla goda förbindelser med varje anställd genom företagsinformation och processer för delaktighet, samt att respektera organisationsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar och avtal.

Kunder
Kundtillfredställelse: Nöjda och lojala kunder är grundläggande för vårt anseende. Ärlighet och integritet i samtliga kontakter med våra kunder är en förutsättning för en lönsam och långsiktig affärsrelation. Lifco ska förse kunderna med korrekt produktinformation och bara göra utfästelser om våra produkter och vårt företag som vi kan leva upp till.

Produktkvalitet och säkerhet: Lifco skall leverera produkter och tjänster av genomgående högt värde, kvalitet och pålitlighet. Produktsäkerhet är av allra högsta betydelse. Samtliga Lifcos produkter och tjänster skall följa relevanta regler och förordningar i detta avseende. Vårt åtagande och engagemang för kundtillfredsställelse omfattar även tillhandahållande av en högkvalitativ eftermarknads-service och en snabb och effektiv behandling av våra kunders angelägenheter.

Gåvor och förmåner: Gåvor, representation, ersättning och personliga förmåner får bara erbjudas till utomstående om de är av ringa värde och är förenliga med rådande praxis. Inga gåvor, ingen representation, inga personliga förmåner får ges om de står i motsatsförhållande till tillämplig lagstiftning eller rådande praxis. Gåvor som inte uppfyller dessa krav, skall rapporteras till ledningen som bestämmer vilka åtgärder som skall vidtas.

Leverantörer
Gåvor och förmåner: Ingen av Lifcos anställda skall eftersträva eller acceptera gåvor eller förmåner som kan antas påverka deras affärsmässiga beslut. Gåvor som kan antas påverka affärsmässiga beslut skall rapporteras till företagets ledning, som beslutar hur frågan skall hanteras.

Mänskliga rättigheter och miljöfrågor: Lifco skall informera sina leverantörer om företagets värderingar och affärsprinciper. Vi skall inte ha affärsrelationer med leverantörer som bryter mot tillämplig lagstiftning, inte upprätthåller grundläggande mänskliga rättigheter och åsidosätter miljöfrågor.

Samhälle och miljö
Lagstiftning och lokal praxis: Lifcos anställda måste följa alla tillämpliga lagar och förordningar i det land som företaget är verksamt i. Om det uppstår en konflikt mellan en mer restriktiv lagstiftning och kodens principer och värderingar, skall lagstiftningen gälla. Vi ska respektera lokala traditioner och lokal praxis i varje land. I de fall det finns en konflikt mellan lokal praxis och kodens principer och värderingar, skall koden ge vägledning hur den anställde bör agera.

Samhällsengagemang och bidrag: Lifco eftersträvar att ha en verksamhet som på ett positivt och hållbart sätt bidrar till det samhälle vi är verksamma i. Företaget lämnar inga bidrag till politiska partier och gör inga politiska donationer.

Miljöpåverkan: Lifco har förpliktigat sig att förhindra eller minimera och dämpa de skadliga effekter som vår verksamhet eller våra produkter kan ha på miljön. Vi strävar efter att reducera våra produkters miljöpåverkan under hela deras livscykel.

Aktieägare
Kommunikation med aktieägare: Lifco skall tillhandahålla korrekt information vid korrekt tillfälle vad avser företagets aktiviteter, utveckling och finansiella situation till samtliga aktieägare. Lifcos redovisning skall ge en sann och riktig bild av företagets finansiella utveckling.

Implementering
Denna Uppförandekod gäller alla anställda och Lifcos samtliga verksamheter oavsett lokalisering. Koden fastställer de viktigaste principerna för vårt ansvar som företag, men kan inte täcka alla tänkbara etiska dilemman som kan uppstå. Koden är tänkt att tjäna som vägledning för de anställda att vid alla tillfällen uppträda med integritet och gott omdöme. Kodens efterlevnad kommer att utvärderas löpande på koncernnivå. Koden i sig kommer också att utvärderas regelbundet och förändras om så blir nödvändigt.

Lifcos kärnvärden

Respekt för andra
– I alla våra kontakter med kunder, anställda och andra samarbetspartners måste vi respektera dem som människor med lika värde utan hänsyn till rang, ras, religion, ålder, nationellt ursprung, kön, sexuell läggning, politisk övertygelse, medlemskap i fackförening, civilstånd eller handikapp. Sålunda skall vi anstränga oss för att lyssna och respektera varje individs åsikt, även om vi inte delar den.

Öppenhet
– Det är av yttersta vikt att vi skapar en atmosfär där människor vågar vara öppna. För att uppnå detta måste vi öppet erkänna våra misstag. Det är naturligt att varje människa gör misstag.

Saklighet
– Vi skall sträva efter att fatta bästa möjliga beslut i varje enskilt fall. Besluten skall uteslutande baseras på fakta och utan förutfattade meningar. Fördomar, övertygelse och stolthet skall inte påverka besluten.

Anonym rapportering av allvarliga avvikelser från vår uppförandekod: https://report.whistleb.com/lifco

 

Lifco - Code of Conduct 

Välkommen till wexman.se

Hur vill du handla idag?

Privatperson

Priser visas inklusive moms.

Företag

Priser visas exlusive moms.