Allmänna villkor / Köpvillkor

1. Allmänt
2. Beställning
3. Leverans och frakt
4. Leveransförsening
5. Pris och betalning
6. Dröjsmål med betalning
7. Ägarförbehåll
8. Ångerrätt
9. Returrätt och reklamationer
10. Ansvar för fel
11. Överlåtelse av avtalet
12. Skiljedom eller tvist
13. Copyright
14. Personuppgiftspolicy
15. Förändring av försäljningsvillkor


1. Allmänt


1.1 Wexman AB omnämns till "Wexman", "oss", "vår", "våra", "vi" i efterföljande text.

1.2 Dessa allmänna villkor gäller för Wexmans produkter, om annat inte särskilt överenskommits skriftligt mellan kunden och Wexman.

1.3 Vid försäljning till konsument tillämpar Wexman de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning. Mer information om Distans- och hemförsäljningslagen och Konsumentköplagen finns på riksdagens hemsida www.riksdagen.se

1.3 Köparen måste vara myndig eller skriftligen inneha målsmans tillstånd. Detta med hänvisning till att personer under 18 år inte kan ingå avtal enl. 9 kap Föräldrabalken (1949:381).


2. Beställning

2.1 Beställning av Wexmans produkter sker via www.wexman.se, e-mail, brev eller telefon. För att en beställning skall vara bindande för Wexman, måste beställningen skriftligen bekräftas av Wexman före genomförd leverans. Detta innebär bland annat att om produkt i Wexmans sortiment utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är Wexman ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oaktat att kunden beställt densamma enligt ovan.

2.2 Endast kunder bosatta i Sverige kan beställa via www.wexman.se. Företagskunder bosatta utanför Sverige hänvisas till att beställa via telefon eller e-mail.


3. Leverans och frakt

3.1 Leveransdagen är den dag då produkten lämnas ut ifrån Wexmans lager. Avhämtar eller mottager kunden inte produkten på avtalad tid, är leveransdagen den dag då produkten fanns tillgänglig för avhämtning hos Wexman. Risken för produkten övergår på kunden vid mottagandet av produkten.

3.2 Wexman ombesörjer på begäran för kundens räkning transport inklusive transportförsäkring och väljer lämpligast transportsätt efter överenskommelse med kunden. Om Wexman ombesörjer transport skall kunden ersätta Wexman utgifter i samband med transporten om annat inte överenskommits.

3.3 I de fall kunden väljer att inte lösa ut beställd försändelse debiteras kunden kostnad för motsvarande frakt (tur och retur), samt hanteringsavgift på 250 kronor.

3.4 Blir din produkt/försändelse skadad i transporten ber vi dig att anmäla händelsen till Kundservice via telefon 0502-188 90 eller info@wexman.se. Dolda transportskador rekommenderas att anmälas inom 8 dagar efter mottagandet. Synliga transportskador rekommenderar vi dig att anmäla så snart som möjligt efter mottagandet. Senast behöver felet anmälas inom rimlig tid som är 1 månad efter mottagandet. Föreligger speciella omständigheter kan det anmälas senare. Underlåtelse att följa dessa riktlinjer kan resultera i att kostnaden för produkten inte ersätts av Wexman AB.

3.5 Vid beställning via www.wexman.se sker leverans endast inom Sverige.

3.6 Leverans av opräglade produkter sker inom 3-5 arbetsdagar. Leverans av präglade produkter kan variera.


4. Leveransförsening

4.1 Kunden får genom skriftligt meddelande till Wexman häva avtalet såvida avser försenade produkter om leverans-försening som beror på Wexman. Wexman åtar sig att återbetala förskottsbetalat belopp inom 20 arbetsdagar.


5. Pris och betalning

5.1 På Wexmans hemsida och i dess katalog förekommande priser och avgifter är exklusive mervärdeskatt och andra skatter och pålagor samt även exklusive eventuella frakt- eller portokostnader vilka utgår enligt Wexmans gällande prislista på leveransdagen. Samtliga produkter säljs med 25 % moms enligt prisinformationslagen.

5.2 Vid beställning från Wexmans hemsida finns möjlighet till betalning med VISA- och Master Card-kort samt Swish.

5.3 Efter särskild kreditprövning kan betalning ske mot faktura med betalningsvillkor 20 dagar netto om inte annat  är överenskommet. Kreditprövning sker vid varje beställning där beställare valt att betala mot faktura. Är beställare inte Aktiebolag sker kreditprövning maximalt en gång per år. Endast företag innefattas av denna punkt (5.3.)

5.4 Vi reserverar oss för slutförsäljning, feltryck och prisjusteringar.

5.5 Vid beställning från Wexmans hemsida finns för privatpersoner möjlighet att via Swedbank Pay delbetala via tjänsten Kredit.
Se villkor: https://www.swedbankpay.se/villkor/kredit


6. Dröjsmål med betalning

6.1 Betalar inte kunden i rätt tid har Wexman rätt att erhålla dröjsmålsränta enligt lag.
 
6.2 Är kunden i dröjsmål med betalning mer än 30 dagar efter det Wexman anmodat kunden att betala förfallet belopp, går ärendet vidare till inkasso.


7. Ägarförbehåll

7.1 Produkterna förblir Wexmans egendom till dess de till fullo betalats.

7.2 Till dess äganderätten övergått till kunden, förbinder sig kunden att väl vårda produkterna och att inte utan Wexmans skriftliga medgivande vidtaga ändringar i dessa. Kunden äger inte rätt att överlåta eller upplåta nyttjanderätt till produkter som omfattas av ägarförbehåll.


8. Ångerrätt

8.1 Som kund hos oss har du rätt att ångra ditt köp om du meddelar detta till oss inom 14 dagar från den dagen du mottog produkten. Ångerrätt gäller endast om varan är i väsentligen oförändrat skick, i tillhörande originalförpackning.

a) Frakten för att skicka tillbaka ditt ångrade köp betalar du som kund.
b) Du kan endast ångra ditt köp om produktens förpackning är obruten.
c) Underkläder och kroppsnära produkter godkänns inte ångerköp av hygienskäl.
8.2 Varan skall sändas till Wexman med kopia av följesedel eller faktura/kvitto. I annat fall kan köpet inte identifieras av Wexman. Ångerrätten är ej tillämplig för företag. Vill konsument utöva ångerrätt skall denne, för snabbast möjliga hantering, kontakta Wexmans kundservice på telefon 0502-188 90 eller e-post till info@wexman.se. Är returfrakten ej betald görs avdrag för denna från den av kunden erlagda köpeskillingen när denna återbetalas. För mer information se distansavtalslagen.


9. Returrätt och reklamationer
 
9.1 För produkter som specialanpassats för kunden gäller ingen returrätt. Vid retur skall kopia av faktura och/eller kvitto på erlagd betalning bifogas. Returen är godkänd först när Wexman mottagit och kontrollerat varan och funnit den vara insänd i enlighet med ovanstående villkor. Det åligger kunden att ombesörja och bekosta kostnaderna för returfrakten. Returfrakten sker på kundens risk.

9.2 Det åligger kunden att kontrollera beställda produkter vid mottagning med hänsyn till eventuella fel och brister. Finner kunden genom sin undersökning att produkten är behäftad med fel eller brist skall kunden reklamera detta skriftligt senast 30 dagar från leveransdagen. Sker icke sådan reklamation anses kunden ha godtagit det skick som produkten levererats i.


10. Ansvar för fel

10.1 Wexman är skyldig att enligt villkoren nedan och med den skyndsamhet omständigheterna kräver på egen bekostnad avhjälpa fel i produkten som består i att den inte uppfyller avtalad specifikation.

10.2 Wexmans ansvar omfattar inte:

a) fel förorsakade genom kundens användning av produkterna.
b) fel förorsakade genom av kunden företagna ändringar eller ingrepp i produkterna.

10.3 Har kunden anmält fel och det visar sig inte föreligga något fel som Wexman ansvarar för skall kunden ersätta Wexman enligt Wexmans vid varje tillfälle gällande prislista.

10.4 Wexmans ansvar för fel är begränsat till det ovan sagda såvida inte grov vårdslöshet föreligger. Kunden kan inte rikta andra anspråk mot Wexman med anledning av fel.


11. Överlåtelse av avtalet

11.1 Wexman får utan kundens medgivande överlåta rätten att mottaga betalning enligt förevarande allmänna villkor.

11.2 Förevarande allmänna villkor får i övrigt inte överlåtas utan andra partens samtycke.


12. Skiljedom eller tvist

12.1 Privatpersoner: Wexman följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer i en eventuell tvist gällande reklamationer.

12.2 Företag: Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor och därmed sammanhållande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän enligt svensk lag. Om vid tvist värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger tio gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av ensam skiljeman som på parts begäran utses av Stockholms Handelskammare.


13. Copyright

13.1 Allt innehåll på dessa sidor är att betrakta som Wexman AB, eller underleverantörers egendom. Informationen är skyddad genom bl.a. upphovsrätt, marknadsförings- och varumärken. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn samt information om produkter gällande bl.a. produktens vikt, bilder och grafik, design, layout och annat innehåll ovillkorligen ej får kopieras eller användas utan explicit medgivande (skriftligt) från Wexman AB.


14. Personuppgiftspolicy

14.1 Wexman AB (556481-2633) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

14.2 För Wexman AB är det viktigt att du som kund känner dig trygg med vår hantering av dina personuppgifter. Genom den nya EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation) som träder i kraft 25 maj 2018 stärks kraven på hanteringen av personuppgifter och fysiska personer får mer kontroll över sina personuppgifter.

14.3 Vi behandlar personlig data som du lämnar eller har lämnat till oss via kontoregistrering på vår hemsida, handlat i vår webbshop, telefonkontakt, mejlkorrespondens eller information som har samlats in genom cookies. Vi hanterar personuppgifter såsom förnamn och efternamn, telefonnummer, adress, e-postadress, organisationsnummer (enskild firma) och betalningsinformation. Detta är uppgifter som vi lagrar och använder i vår verksamhet för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund.

14.4 Uppgifterna kan användas för utskick av direktmarknadsföring och nyhetsbrev via e-post, sms samt per post.  Denna prenumeration kan avslutas genom att du avregistrerar dig i nyhetsbrevet eller kontaktar oss om du vill avbryta marknadsföringen mot dig som kund.

14.5 Vi lagrar din data så länge som det anses vara nödvändigt för att utföra våra kontaktuella åtaganden gentemot dig samt så länge som det krävs för att möta de lagstadgade lagringstiderna. Du som kund har även rättigheter till tillgång, rättelse och radering. Du har rätt till att begära och verifiera ett registerutdrag på de personuppgifterna vi har lagrat om dig. Om informationen du lämnat till oss är felaktiga, ofullständig eller irrelevant har du rätt att korrigera eller ta bort detta. Rätten att bli bortglömd innebär att du kan begära radering av dina personuppgifter för de fall då datan inte längre behövs för att uppfylla det ursprungliga syftet.  Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data.

14.6 Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till tredje parter för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Personuppgifter kan komma att delas med tredje part som behandlar personlig data för vår räkning i syfte som är förenligt med de ändamål som nämns i denna policy. Detta sker i enlighet med personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer hanteringen av personuppgifterna. Vi använder oss även av Googles annonstjänster. Du kan läsa mer om Googles insamling, delning och användning av data här. (https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sv)

14.7 Vi använder oss av cookies på vår webbplats. En cookie är en textfil som lagras på besökarens dator och innehåller information för att förbättra upplevelsen på webbplatsen. Det finns två typer av cookies och på vår webbplats används båda typerna. Den ena typen sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Filen används för att exempelvis besökaren lättare ska kunna använda webbplatsen utifrån sina önskemål, val och intressen. Sessionscookien är den andra typen och sparar textfilen temporärt i besökarens dator medans besökaren är inne på webbsidan. När webbsidan stängs ner försvinner sessionscookien och ingen personlig information sparas. För att kunna använda vår webbplats fullt ut måste cookies accepteras. Vill du inte acceptera att webbplatsen använder cookies eller lagrar cookies görs detta i webbläsarens säkerhetsinställningar respektive inställningar, däremot kommer vissa funktioner inte kunna användas på grund av detta.

14.8 Wexman AB förbehåller sig rätten att uppdatera samt göra ändringar i personuppgiftspolicyn för att åtgärda störningar eller för att möta nya legala och tekniska krav.15. Förändring av försäljningsvillkor

15.1 Wexman förbehåller sig rätten att ändra i nuvarande försäljningsvillkor.

Välkommen till wexman.se

Hur vill du handla idag?

Privatperson

Priser visas inklusive moms.

Företag

Priser visas exlusive moms.